Regulamin

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

 

I.

Wstęp

 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem : naturalnazywnosc.com.pl przez Just Media Justyna Pargieła, ul. Polna 27/5, 26-200 Końskie, NIP: 6581004846, Regon: 290712431, tel. +48.530751074, adres e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , a w szczególności określa zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.Dane kontaktowe:

Naturalna Żywność

ul. Pocztowa 2,

26-200 Końskie

tel. 533-654-068

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.II.

Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient możedokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

5. Regulamin – niniejszy dokument;

6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z

wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu

internetowego;

7. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w

szczególności składać Zamówienia;

8. Sprzedawca – Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary

9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system

teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: 
a. komputer z dostępem do Internetu,

b. dostęp do poczty elektronicznej,

c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub

nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

3.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób

trzecich,

3.2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3.3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu

internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

3.4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz

dla Sprzedawcy,

3.5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w

zakresie własnego użytku osobistego,

3.6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi

zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Usługi

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług

polegających na:

a. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,

b. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,

c. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w

Sklepie,

d. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą

e. zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie

2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Umowa:

a. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana

jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej

Sklepu,

b. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas

nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub

skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,

c. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego

Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z

chwilą złożenia Zamówienia,

d. o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,

udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

6. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi

odnoszących się m. in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne

oraz prawa własności przemysłowej.

7. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Klient może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np.

adresu e-mail.

8. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych.

9. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

10. Klient zamieszcza wypowiedzi w serwisie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są

rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.

11. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi

oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

12. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po

uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem

stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego

terminu wypowiedzenia.

 

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży:

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,

parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu

art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w

tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane w Dni

Robocze w godzinach od 9:00 do 17:00

4. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

a. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do

realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,

b. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie

(zakup za pomocą Konta Klienta). (do modyfikacji)

5.W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego 
w nim formularza Zamówienia należy dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne

w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

6. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych,

wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia.

Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. opisu przedmiotu zamówienia,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym

kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

d. wybranej metody i terminu płatności,

e. wybranego sposobu dostawy,

f. czasu dostawy,

g. danych kontaktowych Klienta

h. danych do faktury

8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz

potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych

oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży

Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

10. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia

(wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych

elementów Zamówienia.

11. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie

złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której

mowa w pkt. 12 powyżej.

12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień

Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz

poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia

oraz faktury VAT lub paragonu (wybrane w/g klienta).

13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

VI. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres

wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia

2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

a. odbiór osobisty w siedzibie firmy.

b. doręczenie towaru przez firmę Paczka48, przesyłką pobraniową, listem poleconym ekonomicznym- na życzenie klienta.

3. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia (w przypadku nie wybrania odbioru osobistego)

Zastrzegamy prawo do wysyłki w ciągu 5 dni roboczych oraz do wysyłki niekompletnej paczki lub zwrotu pieniędzy za brakujący towar.

 

4. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art.

556 oraz 5561-5561 kc.

 

VII. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

a. szybkie płatności Transferuj pl

b. płatności paypal.

c. wpłata na konto firmy

d. zapłata przy odbiorze

 

W przypadku płatności przy odbiorze, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę, lub w urzędzie Pocztowym. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, Poczta zwróci przesyłkę Sprzedającemu (po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia). W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Kupującego Sprzedawca może wezwać Kupującego do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy sprzedaży przez Kupującego, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony oraz wezwania do wykonania umowy, zapłaty.

 

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez

podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego

terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o

odstąpieniu od umowy.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy

o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na

adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od

umowy.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

5.1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,

który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia

przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

5.2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy;

5.3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany

według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5.4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub

mająca krótki termin przydatności do użycia;

5.5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym

opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

 

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co

strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach

zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot

powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na

adres Sprzedawcy.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia

konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi Wartość zamówionych towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.

8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia

oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych

przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu

art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

  1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

6. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji

sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

 

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem 
    z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Naturalna żywność, ul. Pocztowa 2, 26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie lub na adres poczty elektronicznej: 
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis

zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 
W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Klient będący konsumentem posiada m. in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego

przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z

wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu

między Klientem, a Sprzedawcą.

c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a

Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów

lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja

Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację

Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

XII. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest

konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z

postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest

konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi

właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,

przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz

inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie

poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich

wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z

ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie

będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie

akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni

od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.